rss

ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ་མྰ་ཧྲི་ཀྲོན་རང་རེའི་སློབ་གླིང་དུ་ལྟ་སྐོར་ལ་ཕེབས། དུས་ཚོད།


ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ་མྰ་ཧྲི་ཀྲོན་རང་རེའི་སློབ་གླིང་དུ་ལྟ་སྐོར་ལ་ཕེབས། དུས་ཚོད།

འབྲེལ་ཡོད་ཐ་སྙད།:

རྩོམ་གོང་མ།:ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་ལིང་མི་ཡོན་རང་རེའི་སློབ་གླིང་དུ་བྱ་བར་མཛུབ་སྟོན་ལ་ཕེབས། དུས་ཚོད།
རྩོམ་ཅོག་མ།:ཁྲིམས་འཛིན་ཐིན་ཐིན་ཀྲང་ཡྰང་ཅིན་ཧེ་རང་རེའི་སློབ་གླིང་དུ་ལྟ་སྐོར་ལ་ཕེབས། དུས་ཚོད།

མཉམ་རོལ།: